Twazyèm sikonskripsyon Pòtoprens : rate dlo vi’n ajoute nan lis pwoblèm popilasyon an

Depi preske yon mwa, bandi nan Twazyèm Sikonskripsyon Pòtoprens pa sispann simen latwoublay nan mitan popilasyon an, espesyalman nan zòn Matisan kote anpil fanmi rache rak pou plante pikèt yo nan yon lòt komin, nan lide pou jwenn ti moso lapè epi sove fanmi yo. Malgre tout difikilte popilasyon Matisan ap rankontre nan moman lagè ant bandi Tibwa ak Granravin, pwoblèm dlo a vin ajoute nan lis gwo pwoblèm yo genyen pou Kounya.

Soti nan katye 4yèm, 5yèm avni bòlòs pou bout granravin, desann abitasyon Leklè, matisan 7, matisan 23, pwoblem dlo nan katye sila yo pat janm yon gwo zafè, paske matisan, malgre move renome li genyen nan koze ensekirite, repite tou kòm zòn ki pa janm manke dlo.

Ajans TransparansMM rankontre ak Patrick Roger, se yon pèsonaj ki pase tout vil nan katye 5kyèm avni bòlòs, li tap tante eksplike kote pwoblem dlo sa soti. Li fè konen, “chak grenn moun nan matisan gen yon Tiyo, kidonk moun sa yo gen PVC ki soti dirèk dirèk Granravin kote gen yon gwo rezèv dlo, paske depi kèk lane anpil zòn pa depann de otorite pou bay yo dlo. Nan peryòd latwoublay konsa, bandi yo konn deside fenmen rezevwa sa ki lakòz anpil katye pa jwenn dlo”, dapre eskplikasyon veteran katye sila.

Nan 5yèm ak 4yèm avni bòlòs, rigòl yo sèch, akòz pa gen dlo nan tiyo menm pou pase swaf, rigòl yo plen fatra, men pifò nan yo se ti sachè dlo ke popilasyon an oblije achte 2 pou 5 goud pou koule yon ti ji oubyen pou pase swaf.
yo. Dlo tounen yon danre ra depi kèk semèn nan matisan, san bliye siyal entènet ki pa genyen nan zon sila akòz bal bandi ki ta kase youn nan kab yon konpayi telefòn nan rejyon an.

Pou lave, sere, pou fè manje, kèk fanmi oblije tann li fè 3zè oubyen 4trè nan maten pou leve al siveye nenpòt PVC ki ap koule, pou kouri mete yon bokit oubyen yon kivèt, nan lide pou sove yon ti gout dlo pou jounen an… otorite peyi a sitou sak konsène nan koze dlo nan kanton an pa janm vire je gade popilasyon matisan an ki depann de nèg ak zam pou jwenn yon ti gout dlo pou regle okipasyon yo.